Kopli liinid läksid kaubaks 1,9 miljoniga

Tallinna linnavalitsus kinnitas Kopli liinide maa-ala müügi kombineeritud pakkumise tulemused.

Tallinna linnavalitsus otsustas parima pakkumise teinud OÜ-ga Fund Ehitus Kopli liinide müügilepingu sõlmida,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Ostja omandab Kopli liinide ala kinnistud hinnaga 1 900 100 eurot ning kohustub ala hoonestama vastavalt lõplikus pakkumises esitatud linnaehituslikule visioonile“.

Vastavalt kombineeritud enampakkumise tingimustele kohustub ostja oma vahendite arvelt valmis ehitama kinnistute teenindamiseks vajalikud tänavarajatised koos tänavavalgustusega ja liikluskorralduse süsteemidega, tehnovõrgud ja vihmaveekanalisatsiooni ning rajama üldkasutatava haljastuse. Ostu-müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul arvates pakkumise edukaks tunnistamise otsusest ning ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud (sealhulgas notaritasu, riigilõiv ning notariaalakti ärakirjade maksumus) tasub ostja.

OÜ Fund Ehitus esitatud lõplikus pakkumises on visiooniks arendada miljööväärtuslikus Kopli piirkonnas turvaline ja peresõbralik terviklik elukeskkond, mis on eriti sobiv noorperedele. Planeeritav investeeringu maht on kokku 55-65 miljonit eurot. Projekti arendamine toimub etappide kaupa.

OÜ Fund Ehituse Kopli liinide linnaehituslik visioon käsitleb linnaruumi analüüsi ning ettepanekuid detailplaneeringu osaliseks muutmiseks. Kopli linnaehitusliku visiooni koostamisel on arvestatud pakkumiskutses ette antud tingimustega. Kavandatud on selge kvartaalne hoonestus, mis võimaldab ala arendada etappide kaupa. Visioon näeb ette kahe- ja enamakorruselised korterelamud, elurajooni teenindavad asutused ja kaubandusteenindusettevõtted. Pakkumises on aluseks võetud olemasolev teedevõrk ning olemasolevad munakivikattega teed säilitatakse. Parkimine on lahendatud kruntidel, hoonestuse maa-alustel korrustel ning osaliselt ka avalikel tänavatel. Rannale on ette nähtud promenaad, spordi- ja mänguväljakud ning koerte jalutusalad.

„Lõpuks ometi saame Kopli liinide müügile joone alla tõmmata," ütles Võrk. „Kopli liinidele on arendajat otsitud juba kaheksa aastat. Kuigi huvilisi on olnud, on asi ikka ja jälle mingil põhjusel katki jäänud.“

Kopli liinide arendaja peab kinni pidama linna ja muinsuskaitseameti seatud nõudmistest – ehitama välja sealse elamuala koos taristuga – kanalisatsiooni- ja veetrassid, tänavad, spordiväljakud, haljasalad jm. Arendaja peab välja ehitama ka avalikult kasutatava rannapromenaadi ja rannapargi ning koerte jalutusalad.

„Arendaja peab arvestama sellega, et tegemist on miljööväärtusliku alaga. Elamud ei tohi oma suuruselt ületada seal seni asunud hooneid. Küll aga oleme loobunud nõudest, et uued majad peavad olema omaaegsete koopiad,“ mainis Võrk.

Kopli liinide alal asuvate linnale kuuluvate kinnistute müügi kombineeritud enampakkumise korras otsustas Tallinna Linnavolikogu 13. juunil 2013.


Allikas city24.ee

Lisa kommentaar

Email again: